API SL/CF - SAE 20W-50

روغن‌های موتور خـانواده TWIN EXTRA در سطح کیـفی SL از مرغوبتـرین پایـه پارافنیک پلایش شده از نفت خام و پیشرفتـه‌تـرین مواد افـزودنی تولید شـده است. این محصول در موتـورهـای بنزینـی با دوره مانـدگاری طـولانی مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند شرایط توصیه شده توسط سازندگان خودرو را برای کاربرد بهینه موتورهای بنزینی برآورده سازد. روغـن موتـور TWIN EXTRA روانکـاری مناسبی را بـرای موتـورهـای دارای مبدل کاتالیستی و فاقد آن و همچنین موتورهای دیزلی سبک مانند ون و کامیونت‌ها ایجاد می‌نماید.

ویژگی‌ها:

- کاهش رسوبات درون موتور
- کاهش هزینه های سوخت و سرویس
- روانکاری مطلوب در تمامی شرایط با کارکرد طولانی روغن موتور
- دارای مواد پاک کننده فعال رسوب زدایی درون موتور
- محـافـظت عـالی در برابر خـوردگی، با بکـارگیـری مـواد ضدسایش با تکنولوژی ویژه
- در بسته‌بندی‌های 3/5 و 4 و 4/5 لیتری


API SL/CF - SAE 20W-50

روغن‌های موتور خـانواده TWIN EXTRA در سطح کیـفی SL از مرغوبتـرین پایـه پارافنیک پلایش شده از نفت خام و پیشرفتـه‌تـرین مواد افـزودنی تولید شـده است. این محصول در موتـورهـای بنزینـی با دوره مانـدگاری طـولانی مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند شرایط توصیه شده توسط سازندگان خودرو را برای کاربرد بهینه موتورهای بنزینی برآورده سازد. روغـن موتـور TWIN EXTRA روانکـاری مناسبی را بـرای موتـورهـای دارای مبدل کاتالیستی و فاقد آن و همچنین موتورهای دیزلی سبک مانند ون و کامیونت‌ها ایجاد می‌نماید.

ویژگی‌ها:

- کاهش رسوبات درون موتور
- کاهش هزینه‌های سوخت و سرویس
- روانکاری مطلوب در تمامی شرایط با کارکرد طولانی روغن موتور
- دارای مواد پاک کننده فعال رسوب زدایی درون موتور
- محـافـظت عـالی در برابر خـوردگی، با بکـارگیـری مـواد ضدسایش با تکنولوژی ویژه
- در بسته‌بندی‌های 3/5 و 4 و 4/5 لیتری

روغن موتور توئین تولید و پخش روانکارها

روغــن مـوتــور توئیــن تولید و پخش روانکارها

sn-5-40-1sn-5-40-2